Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ» και δ.τ. «ΣΤΑΣΟΥ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ» που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Μπόταση, αριθμός 51, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού άρθρ. 15 και 16, και έχοντας λάβει υπόψιν τις έκτακτες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19 και το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20.03.2020 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του Ν. 4753/2020, με τα οποία προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού Covid-19

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Στη συνεδρίασή του της 14/12/2020 τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ. έτους 2020.
  2. Έγκριση της Έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση της διοίκησης κατά τον λήξαντα διαχειριστικό χρόνο (2020).
  3. Έγκριση του ισολογισμού του σωματείου του λήξαντος διαχειριστικού έτους (1.01.2020 – 31.12.2020).
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τις διοικητικές και οικονομικές ευθύνες τους.
  5. Έγκριση του προϋπολογισμού για το διαχειριστικό έτος 2021 – Καθορισμός στόχων για το 2021.
  6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή αντιπροσώπων του σωματείου (τακτικών και αναπληρωματικών) στην Ομοσπονδία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ – ΕΛΛ.Ο.Κ.»

ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Όλα τα μέλη του Σωματείου, στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη, για την οποία οι αναγκαίες πληροφορίες και οδηγίες αναφέρονται κατωτέρω, προκειμένου να αποφασίσουν για τα ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, στις 30/01/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00, ελλείψει δε απαρτίας στις 6/02/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη και ελλείψει απαρτίας στις 13/02/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη.

Οδηγίες σύνδεσης και συμμετοχής στην τακτική γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Προκειμένου να συμμετάσχετε στην Γενική Συνέλευση θα χρειαστεί καταρχήν να εγκαταστήσετε την ψηφιακή πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων που θα σας κοινοποιηθεί εγκαίρως, στον υπολογιστή σας, το laptop, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο ή να συνδεθείτε μέσω browser. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε για κάποιον λόγο να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής, θα σας σταλούν σχετικές οδηγίες.

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο ο οποίος θα αποσταλεί στα μέλη που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, προκειμένου να συνδεθείτε στη Γενική Συνέλευση. Δεδομένου του ότι η συνέλευση θα καταγραφεί για λόγους που αφορούν τα πρακτικά, παρακαλείστε κατά τη σύνδεσή σας να εγγραφείτε στην πλατφόρμα με το ονοματεπώνυμό σας

ώστε ο διαχειριστής να μπορέσει καταρχήν να σας αναγνωρίσει ως μέλη του Σωματείου και στη συνέχεια να εγκρίνει την συμμετοχή σας στη Γ.Σ. Η εγγραφή σας με το πλήρες ονοματεπώνυμο σας είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί και η νομότυπη, ονομαστική συμμετοχή σας στις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν.

Συστήνεται ισχυρά να συνδεθείτε στον σύνδεσμο (link) 15’ πριν την έναρξη της προγραμματισθείσας Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή στις 11.45 π.μ., προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία λόγω ενδεχόμενων τεχνικών ζητημάτων ή καθυστερήσεων σχετικά με διαδικασία σύνδεσης, με στόχο την εξασφάλιση της κανονικής συμμετοχής σας στην Γ.Σ.

ΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Γ.Σ.

Κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. τα μικρόφωνά σας θα έχουν τεθεί σε σίγαση (mute) από τον διαχειριστή ώστε να αποφεύγονται οιεσδήποτε παρεμβολές ήχου. Σε περίπτωση που θελήσετε να υποβάλετε κάποιο ερώτημα, αυτό θα έχετε την δυνατότητα να το κάνετε με τους εξής δύο τρόπους:

  1. Επιλέγοντας να «σηκώσετε το χέρι σας» (raise hand) ώστε στη συνέχεια να ενεργοποιηθεί το μικρόφωνό σας με σκοπό να θέσετε το ερώτημά σας. Μετά την υποβολή της ερώτησης και την ολοκλήρωση της απάντησης το μικρόφωνό σας θα τεθεί και πάλι σε σιγή.
  2. Υποβάλλοντας το σχετικό ερώτημα εγγράφως μέσω του αναδυόμενου παραθύρου συνομιλίας (Chat).
ΙΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία για τη λήψη των αποφάσεων επί των ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Election Runner. Για κάθε ένα ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης θα εμφανισθεί αυτόματα στην οθόνη σας ένα αναδυόμενο παράθυρο με την διατυπωθείσα ερώτηση, επί της

οποίας θα κληθείτε να αποφανθείτε επιλέγοντας το σχετικό πεδίο της απάντησης της επιλογής σας. Σημειώνεται ότι θα διαθέτετε συγκεκριμένο χρόνο να υποβάλετε την απάντησή σας και θα μπορείτε να ψηφίσετε μόνο μία (1) φορά για κάθε θέμα. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται σε καινούριο παράθυρο.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αποσταλεί σε όλα τα Μέλη, θα δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα του Πειραιά και θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ» – «ΣΤΑΣΟΥ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ».

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ελένη ΜΙΣΙΤΖΗ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Αικατερίνη ΠΕΠΠΑ